تبیین نگاه حاج قاسم به اتصال و توکل بر خدا در مواجهه با بحران ها و امتحانات روزگار.